Site menu:

Jin Stavans

Jin stavans are taken from Chaityavandan Chovishi pushtak

 

Pg 29 Rishabhjineshwar pritam maro re
Pg 44 Sumati charankaj aatam arpana
Pg 58 Suvidhinath jineshwar pai namine
Pg 72 Vimalnath - dukh dohag dure tarya re
Pg 84 Shantinath - Shanti jin ek muj vinati
Pg 26 Dayaru dinanath
Pg 24 - Sahajatma swaroop taro
Pg 27 - Aho rajchandra dev
Pg 26 - Dayaru dinanath
Pg 167 - Bhujangswami

pg 177- Versen jin stavan

Uvasargar pasam - 1
Uvasargar pasam - 2